Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Pojezierze Brodnickie"

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 listopada 2003 pod numerem KRS: 0000177848.

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Grzmięca, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie.

Stowarzyszenie od 2009 r. działa w następującym składzie osobowym:
Zarząd Stowarzyszenia

 1. Małgorzata Gutowska - prezes
 2. Arkadiusz Mierzejewski – wiceprezes
 3. Iwona Renata Wiśniewska - skarbnik

Logo stowarzyszeniaCelem Stowarzyszenia jest promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej Pojezierza Brodnickiego, a także inspirowanie i wspieranie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska. . Cel ten realizowany jest m.in. poprzez organizowanie prelekcji, szkoleń, konkursów oraz konferencji z dziećmi, młodzieżą szkolną, oraz społecznością lokalną służącej uwrażliwieniu na piękno i walory przyrodnicze i krajobrazowe pojezierza także na zjawiska zagrażające przyrodzie i propagowanie zachowań proekologicznych, promowanie walorów turystycznych poprzez wydawnictwa , akcje, imprezy i kampanie promocyjne.

Stowarzyszenie od 2010r. realizowało następujące przedsięwzięcia :

 • zakresie turystyki:
 1. wspieranie promocji produktów turystycznych na zadanie „Powrót jesiotra ostronosego na Pojezierze Brodnickie” .
 2. przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych
 3. organizacja konferencji
 4. udział w Jarmarku z Królewną Anną 2010 –promocja produktu ( ulotki i przygotowanie wystawy posterowej )
 • w zakresie małych projektów na realizację operacji pt:” Oznakowanie ścieżki dydaktycznej na obszarze Bagiennej Doliny Drwęcy poprzez montaż trzech tablic informacyjno-dydaktycznych w miejscowościach Bobrowiska i Tama Brodzka .
 • w zakresie upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa pt. „ Promocja turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych, familijnych rajdów rowerowych po terenie powiatu Brodnickiego i Golubsko- Dobrzyńskiego.
 • w trakcie realizacja operacja:
  1. "Utworzenie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz opracowanie wydawnictwa informacyjno- turystycznych o obszarze Bagiennej Doliny Drwęcy” , której celem jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez utworzenie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz opracowanie wydawnictw informacyjno-turystycznych o obszarze Bagiennej Doliny Drwęcy.
  2. Operacja w ramach Środków 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
   Tytuł operacji „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”
   W ramach przedsięwzięcia na terenie LGR Drwęca będą wykonywane następujące czynności:
   • cięcie pielęgnacyjne drzew pomnikowych i wykonanie wiązań elastycznych w koronach drzew
   • oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo oraz tablicami przyrodniczo- informacyjnymi
   • wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody
   • zabezpieczenie pomników przyrody poprzez ogrodzenie drzew.
  3. Operacja w ramach Środków 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
   Tytuł operacji „Promocja lokalnych zasobów przyrodniczych oraz rybackiego charakteru obszaru LGR Drwęca”.
   W ramach przedsięwzięcia na terenie LGR Drwęca będą wykonywane następujące czynności:
   • wydanie informacji promocyjnych o obszarze ( folder i mapa)
   • kampania promocyjna oraz organizacja konkursów w szkołach na terenie LGR Drwęca
   • utworzenie ścieżki promocyjno-zdrowotnej na terenie LGR Drwęca
   • organizacja spotkania w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Wildze podsumowującego projekt pt: Promocja lokalnych zasobów przyrodniczych oraz rybackiego charakteru obszaru LGR Drwęca”