Brodnicki Park Krajobrazowy


Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w związku z silnie rozwijającym się ruchem turystycznym, szczególnie we wschodniej części ówczesnego województwa toruńskiego, powstała koncepcja otoczenia ochroną najcenniejszych fragmentów Pojezierza Brodnickiego.

Po dokonanej waloryzacji przyrodniczej i kulturowej określono, że ochronie  powinien podlegać fragment Pojezierza między miastami. Brodnica, Jabłonowo Pomorskie i Nowe Miasto Lubawskie. Koncepcji takiej sprzyjały wysokie walory przyrodnicze, turystyczne, krajobrazowe a także zanikające sieć osadnicza i zmniejszające się zaludnienie. Obszar ten wyróżniał się gęstą siecią, stosunkowo czystych jezior, pięknych i bogatych lasów, ciekawą  i wyraźną rzeźbą polodowcową.

Siedziba BPK w Grzmięcy Siedziba BPK w Grzmięcy

Flora tego obszaru charakteryzuje się dużą  różnorodnością i bogactwem gatunków. Stwierdzono tu występowanie 950 gatunków roślin naczyniowych, wśród których znajdziemy gatunki bardzo rzadkie i chronione, takie jak obuwik pospolity, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, sasanka wiosenna.

Bardzo bogaty jest tu świat owadów, płazów i gadów. Pospolite na terenie Parku są padalce, zaskrońce i żmija zygzakowata, która w okolicach Zbiczna i Grzmięcy wykształciła  formę zupełnie czarną,  bez  charakterystycznego zygzaka na grzbiecie.

Dorosły bielik na gnieździe Dorosły bielik na gnieździe

Ptaki na omawianym obszarze to 135 gatunków lęgowych i 30 gatunków pojawiających się na przelotach w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek. Do najcenniejszych gatunków lęgowych, które umieszczone zostały w  Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt należą :
bocian czarny, kania rdzawa, bielik, orlik krzykliwy, bąk, żuraw.

Żyje tu 47 gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, co stanowi 92 % potencjalnej liczby w kraju.

Lesistość Brodnickiego Parku Krajobrazowego wynosi ok. 60 %. Występuje tu ponad 60 jezior połączonych w dwa południkowo  ułożone ciągi, wzdłuż rzeki Skarlanki i Strugi Brodnickiej, będących prawobrzeżnymi dopływami Drwęcy.

Jezioro Mieliwo Jezioro Mieliwo
Jezioro Strażym Jezioro Strażym

Uwzględniając nieprzeciętne walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne tego obszaru. Wojewódzka Rada Narodowa w Toruniu wydała 29 marca 1985 roku uchwałę nr V/32/85 w sprawie ochrony walorów krajobrazowych na terenie części Pojezierza Brodnickiego, tworząc w ten sposób Brodnicki Park Krajobrazowy . Aby zachować w możliwie niezmienionym stanie przyrodę i krajobraz Parku wprowadzono zgodnie z ustawą o ochronie  przyrody (Dziennik Ustaw nr 92 z 2004r. poz. 880 z późn. zm.) ograniczenia oraz  zakazy, które zapisano w rozporządzeniach wojewody kujawsko-pomorskiego ( rozp. Rn 25/2006 z dnia 21 lutego 2006r.) oraz warmińsko-mazurskiego ( rozp. nr 36 z dnia 27 września 2005r.). Wprowadzone reżimy ochronne dotyczą m.in. zakazu używania łodzi motorowych na zbiornikach wodnych, organizowania rajdów motorowych i samochodowych, budowania obiektów budowlanych w pobliżu zbiorników wodnych oraz niszczenia przyrody a także zanieczyszczania środowiska.

Obecnie Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 16685 ha z czego 12349 ha  położonych jest w województwie kujawsko-pomorskim a 4335 ha w województwie warmińsko-mazurskim.

Logo bpk 600px