Brodnicki Park Krajobrazowy

Logo parkuBrodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku, jako pierwszy w dawnym województwie toruńskim. Powierzchnia Parku wynosi 16 685ha i obejmuje najbardziej atrakcyjne tereny Pojezierza Brodnickiego. Park położony jest na terenie dwóch województw: kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. W 2006 roku powierzchnia Parku została powiększona o tzw. Bagienną Dolinę Drwęcy – ostoję ptactwa wodno błotnego (teren ten należy do Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000). Brodnicki Park Krajobrazowy w całości wchodzi w skład Zielonych Płuc Polski. Park swoją atrakcyjność zawdzięcza bogatej florze i faunie, licznym lasom i jeziorom połączonym przepięknymi rzekami. Wody powierzchniowe Parku zajmują 8,5 % całej powierzchni Parku. Znajduje się tu ponad 60 jezior, z których większość to jeziora rynnowe. Charakteryzują się one wysoką jakością wód, a do największych  należą: Bachotek i Sosno. Przez teren Parku przepływają również rzeki, a wśród nich: Drwęca i jej dopływy – Skarlanka i Lutryna.

Szata roślinna Parku charakteryzuje się dużym urozmaiceniem. Dominują tu  lasy mieszane i sosnowe, rzadziej lasy grądowe. Na terenie Parku, głównie wśród jezior występują torfowiska. Roślinność Parku to ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich wiele gatunków objętych całkowitą ochroną.

Brodnicki Park Krajobrazowy to teren o dużej różnorodności gatunkowej zwierząt. Bardzo licznie występują tu ptaki, wśród nich: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, kania ruda, żuraw i łabędzie oraz ssaki: sarny, dziki, daniele, jelenie, łosie, lisy, bobry, zające, tchórze, borsuki, nietoperze, krety i borsuki i wiele innych

Oficjalna strona parku: www.bpk.brodnica.net.