Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/pojbrod/domains/pojezierzebrodnickie.org.pl/public_html/images/galerie/projekty/pomniki/
Uwaga
  • JW_SIG_PRG

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

„Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca”

 

1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody

Prace zostały wykonane na 19 drzewach pomnikach przyrody na obszarze LGR Drwęca:

- wykonano na 19 drzewach cięcia pielęgnacyjne w zakresie niezbędnych cięć sanitarnych, dotyczących głównie cięć w obrębie gałęzi zamierających, stanowiących posusz bierny oraz niezbędne cięcia odciążające w obrębie gałęzi żywych, utylizacja gałęzi,

- wykonano 16 tablic informacyjnych (drewno iglaste, powierzchnia L40XL60cm, słupek 7x7 iglasty) przy drogach doprowadzających do pomników, znakowano farbą (piktogramy) trasy dojścia do pomnika (na drzewach przydrożnych na trasie dojścia),

- indywidualnie oznakowano 19 poszczególnych drzew tabliczkami informacyjnymi tabliczka drewniana na słupku – oznakowanie pomnika przyrody tabliczką określoną ustawowo wraz z informacjami o gatunku drzew (nazwa polska i łacińska) i parametrach drzewa (wysokość, obwód w pierśnicy), tabliczka format A4,

- wykonano w technice cyfrowej dokumentację fotograficzną dla każdego z 19 drzew w stanie przed wykonaniem prac, dokumentację z wykonywania prac zabezpieczających i stanu po wykonaniu prac, 1 egz. dokumentacji – wydruk zdjęć 13x18 cm + forma elektroniczna,

- zabezpieczono teren wokół 7 pni poprzez ogrodzenie drzew pomnikowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zwiedzających pod obrysem korony – wykonano ogrodzenia drzew z materiałów naturalnych wkomponowanych w otaczający krajobraz (słupki dębowe/akacjowe wkopywane, żerdzie/ gałęziówka dębowa umocowana w sposób pozwalający penetrowanie terenu pod drzewami przez dziki)

Operacja przyczyniła się do poprawy środowiska poprzez pielęgnację, zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody. Przygotowane elementy są pomocne w prowadzeniu edukacji ekologicznej w wykorzystaniem w/w elementów. Zabezpieczone i oznakowane pomniki przyrody służą jako  promocja obszaru LGR Drwęca. Zrealizowana operacja przyczyniła się poszerzenia walorów przyrodniczo - turystycznych.

Oznakowanie i zabezpieczenie pomników zwiększyło ich atrakcyjność i przyczyniło się do częstszego odwiedzania przez turystów.

Pracami zostały objęte następujące pomniki:

Gmina Bobrowo

dąb o obw. 370 cm na byłym cmentarzu ewangelickim w Chojnie – działka nr 16 

dąb szypułkowy (Karwat) na polu w Wichulcu – działka nr 59 3

dęby szypułkowe w lesie w Wichulcu – działka nr 7205/2

Gmina Jabłonowo Pomorskie

buk pospolity, ul. Sikorskiego – działka nr 478/2

Gmina Brzozie

jawor, przystanek autobusowy w Augustowie – działka nr 495/22

Gmina Brodnica

lipa drobnolistna przy drodze Brodnica – Szczuka w Podgórzu – działka nr  69

lipa drobnolistna wybudowanie Michałowo – Cielęta – działka nr 2039/16

2 lipy szerokolistne  przy drodze Szabda – Mszano w Mszanie – działka nr 74/1

2 lipy szerokolistne  przy drodze Szabda – Mszano w Mszanie – działka nr 74/2

dąb w Parku w Niewierzu – działka 140/6

Gmina Zbiczno

3 lipy na alei lipowej w Pokrzydowie – działka nr 75/3

dwie lipy drobnolistne przy drodze polnej Brzezinki –Żmijewko – działka nr  63/3

Całkowita wartość projektu: 97 073,83 zł
Europejski Fundusz Rybacki: 82 512,76 zł

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 14 561,07  zł

Planowany termin realizacji operacji: październik 2014 – styczeń 2015