Promocja i rekreacja

Utworzenie ścieżek promocyjno-zdrowotnych oraz wydanie folderów i map promocyjnych, organizacja spotkań  informacyjnych i kampanii promocyjnej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca

 

1. Zebranie i opracowanie materiałów do dwóch map obszaru LGR w skali 1:50000

Do opracowania kartograficznego konieczna było m.in.: weryfikacja dróg, zasięg obszarów zurbanizowanych, przebieg szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych) i ścieżek edukacyjnych, kształt granic obszarów chronionych, rozmieszczenie obiektów przyrodniczych (np. pomników przyrody) i atrakcji turystycznych i rekreacyjnych.

- 1 mapa obszaru gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Zbiczno, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

- 2 mapa obszaru gmin: Świedziebnia, Miasto i Gmina Górzno

2. Zebranie i opracowanie materiałów do folderu promującego lokalne zasoby przyrodnicze oraz rybacki charakter obszaru LGR

Do wydania folderu konieczne było zebranie i opracowanie informacji dotyczących obszaru LGR, m.in.: informacje dotyczące pomników przyrody i innych form ochrony przyrody, infrastruktury turystycznej i atrakcji  turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych), ścieżek dydaktycznych. W folderze zawarte również są informacje poświęcone rybackości i wędkarstwu.

3. Wydanie dwóch map obszaru LGR w skali 1:50000

Wydanie dwóch map obszaru LGR. Pierwsza mapa BPK obejmuje obszar gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Zbiczno, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. Druga mapa GLPK obejmuje obszar gmin: Świedziebnia, Miasto i Gmina Górzno.

4. Wydanie folderu promującego lokalne zasoby przyrodnicze oraz rybacki charakter obszaru LGR

W folderze zamieszczone są informacje dotyczące m.in.: pomników przyrody i innych form ochrony przyrody, infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych), ścieżek dydaktycznych. W folderze zawarte również są informacje poświęcone rybackości i wędkarstwu.

5. Spotkania informacyjno-promujące w szkołach podstawowych i gimnazjalnych obszaru LGR

Kampania promocyjna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych obszaru LGR polegała na przeprowadzeniu w każdej szkole jednego spotkania informacyjno-promującego, połączonego z prezentacją multimedialną, mającego na celu zapoznanie uczniów z: atrakcyjnością obszaru LGR, zrealizowanym projektem pt: „Promocja lokalnych zasobów przyrodniczych oraz rybackiego charakteru obszaru LGR Drwęca”. Wśród uczniów rozdano również materiały informacyjne. Ogłoszono również dwa konkursy: plastyczny i fotograficzny. Ilość szkół objętych promocją to 33 szkoły z obszaru gmin LGR (24 szkoły podstawowe, 9 szkół gimnazjalnych).

6. Zakup sprzętu do prezentacji multimedialnej

Zakup sprzętu multimedialnego do przeprowadzania kampanii promocyjnej (laptop, rzutnik multimedialny, ekran, wskaźnik). Stowarzyszenie nie posiadało wcześniej  własnego sprzętu. Zakup był niezbędny do realizacji projektu.

7. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych obszaru LGR pt. „Jeziora na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca”:

Zakupiono nagrody na konkurs: I miejsce: rower, II miejsce: aparat fotograficzny, III miejsce: plecak oraz nagrody pocieszenia.

8. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych obszaru LGR pt. „Pomniki przyrody na obszarze LGR Drwęca” :

Zakupiono nagrody na konkurs: I miejsce: rower, II miejsce: namiot, III miejsce: plecak oraz nagrody pocieszenia.

9. Utworzenie skrzynek geocachingowych

Instalacja skrzynek geocachingowych na terenie gmin Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Świedziebnia, Zbiczno (18 szt.)

10. Zamieszczenie informacji promocyjnej dotyczącej obszaru LGR na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Pojezierze Brodnickie”

Zamieszczono informacje dotyczące obszaru LGR, m.in.: pomników przyrody i innych form ochrony przyrody, infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych), ścieżek dydaktycznych oraz informację poświęconą wędkarstwu i rybackości obszaru.

11. Przygotowanie i opracowanie materiałów do utworzenia ścieżek promocyjno-zdrowotnych

Zebrano informacje na temat obszaru, gdzie zlokalizowane są ścieżki promocyjno-zdrowotne: warunki naturalne, ukształtowania terenu, bogactw biocenoz, obecności ciekawych i chronionych gatunków, obecność gospodarstw rybackich, atrakcyjności turystycznej i możliwości ich odwiedzania przez turystów, tradycji regionu, określenie miejsc z dostępem do zbiorników wodnych, miejsc biwakowania, parkingów dla samochodów, miejsc z przygotowanym paleniskiem, możliwością zjedzenia ryb, zakupu produktów regionalnych itp.

12. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek promocyjno-zdrowotnych w terenie

Wytyczono 2 ścieżki promocyjno-zdrowotne (Nordic Walking Parków)- jedna na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, druga na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W skład 1 Nordic Walking Parku wchodzą: 4 trasy o szacunkowych długościach 3, 6, 9 i 12 kilometrów połączone szlakami łącznikowymi o średniej szacunkowej długości 10 km każdy. Pozwoliło to na utworzenie sieci tras. Każdy Nordic Walking Park został wyposażony w 5 tablic dużych (ogólna x 2, tras x 1, ćwiczeń x 2) i 3 tablice małe (tętna). Oznakowanie w terenie przy pomocy znaków malowanych od szablonów w ilości 6 znaków na 1 kilometr.

13. Kurs na stopień Instruktora Nordic Walking

Przeprowadzono kursu na Instruktora Nordic Walking. Każdy uczestnik otrzymał legitymację 2 organizacji- Światowa Federacja Nordic Walking i Polska Federacja Nordic Walking. Czas trwania szkolenia – 3 dni. Szkolenie to pozwoliło na organizację kursów dla zorganizowanych grup, dzięki temu trasy będą uczęszczane przez turystów i mieszkańców.

14. Zakup Kijów Nordic Walking

Zakup kijów Nordic Walking był niezbędny do organizacji wycieczek po trasach ścieżek promocyjno-zdrowotnych dla grup osób zainteresowanych. Kije są dostępne nieodpłatnie w siedzibach Brodnickiego Parku Krajobrazowego dla wszystkich osób zainteresowanych chcących wędrować po ścieżkach promocyjno-zdrowotnych.

15. Organizacja spotkania podsumowującego projekt pt.: „Utworzenie ścieżek promocyjno-zdrowotnych oraz wydanie folderów i map promocyjnych, organizacja spotkań informacyjnych i kampanii promocyjnej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca.

Organizacja spotkania miała na celu podsumowanie działań promocyjnych na obszarze LGR Drwęca poprzez przedstawienie czterech referatów i wystawę prac konkursowych. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Jeziora na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca”  oraz konkurs fotograficzny pt. „Pomniki przyrody na obszarze LGR Drwęca”. Autorom najciekawszych prac wręczono nagrody.

16. Wystawa prac konkursowych (prace konkursu plastycznego i fotograficznego)

Przygotowano wystawę prac konkursowych z konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych obszaru LGR: ,,Drwęca” i konkursu fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych obszaru LGR: „Jeziora na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca” oraz ,,Pomniki przyrody na obszarze LGR Drwęca” (prace konkursu plastycznego i fotograficznego). Prace polegały na zebraniu i przygotowaniu materiałów potrzebnych do zrealizowania wystawy prac.